Uit onderzoek is gebleken dat een hoog percentage cliënten die eenmaal oefentherapie hebben gevolgd, daarna geen andere behandeling meer nodig hebben en op eigen kracht verder kunnen. Kijken we naar de aard en de duur van klachten en naar het zorgverleden van de cliënt, dan blijkt dat oefentherapie een opmerkelijke positie inneemt in het bredere paramedische krachtenveld. Uit een NIVEL-onderzoek ¹) van 2004 is gebleken dat:

  1. Oefentherapie-cliënten in het algemeen al langdurig klachten hebben. De helft zelfs al langer dan een jaar
  2. 40% van deze klachten recidiverend zijn
  3. Een derde van de oefentherapie-cliënten zich voor deze klachten al elders heeft laten behandelen
  4. Het omgekeerde – cliënten die na afloop van oefentherapie een andere paramedische behandeling volgen- nauwelijks voor komt

¹) Oefentherapie Cesar, oefentherapie Mensendieck en fysiotherapie: de patiëntenpopulaties vergeleken. Nivel-rapportage op basis van gegevens uit de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LIPZ). Utrecht, 2004